About

 1. Het bestuur bestaat uit 6 actieve bestuursleden. De 6 actieve bestuursleden zijn : voorzitter, secretaris, schatbewaarder, ritverantwoordelijke, verantwoordelijke extrasportieve activiteiten en materiaalmeester.
 1. Het lokaal van de fietsclub is het Torenhof.
 1. Toetredingen tot de fietsclub worden aangenomen gedurende het ganse fietsseizoen, na goedkeuring door het bestuur.
 1. Nieuwe kandidaat-leden kunnen 3 ritten proefgewijs meerijden. Na deze 3 ritten moet het kandidaat-lid voldoen aan artikel 9 van de statuten. Tijdens deze proefritten verklaren zij dat ze aangesloten zijn bij VWB, familiale verzekering of andere fietsverzekering. Gedurende de proefritten dienen ze achteraan de groep te rijden
 1. De minimumleeftijd voor toetreding is 18 jaar. Zowel mannelijke als vrouwelijke leden zijn toegelaten.
 1. Ieder lid is verplicht om via de club aan te sluiten bij de Vlaamse Wielrijders Bond. Het lidgeld bij de VWB bedraagt 32 euro (is inbegrepen in lidgeld). In deze 32 euro is een lichamelijke ongevallen verzekering bij Ethias inbegrepen. Echter, bij gebeurlijke ongevallen waarvoor de verzekering lichamelijke ongevallen geen schadevergoeding toekent, kan het bestuur niet worden verantwoordelijk gesteld.
 1. Ieder lid zorgt voor eigen materiaal en draagt kledij van de club tijdens de ritten in clubverband. Het niet dragen van de clubkledij wordt als niet aanwezig aanzien.
 1.  Ploeggeest en verkeersreglementen worden gerespecteerd(boeten zelf te betalen). Wij blijven allen in groep, uitzondering mits toelating van de verantwoordelijke wegkapiteins.
 1. Ieder lid betaalt per seizoen een jaarlijks door het bestuur vast te stellen lidgeld. Voor 2019 is dit 95 euro (63 euro lidgeld en 32 euro lidgeld bij de VWB). Nieuwe leden betalen bij toetreding tot de club 150 euro extra als bijdrage voor de kledij. De volgende 2 jaren krijgen zij 50 euro per jaar teruggestort indien zij lid blijven van de club.
 1. Er wordt gereden met aangepaste snelheid en afstand. Wij rijden met een A- ploeg en een B-ploeg. De snelheid en afstand kan verschillen voor A en B. De B ploeg zal gekenmerkt worden door een lagere gemiddelde snelheid en eventueel kortere afstanden.
 1. Na de rit hebben de deelnemers recht op 2 gratis consumpties (standaarddrank) in groepsverband. Hiervoor wordt een deel van het lidgeld aangewend.
 1. Het kasboek kan op elk ogenblik en door ieder lid ter inzage gevraagd worden.
 1. Het bestuur kan ten allen tijde leden uit de fietsclub weren.
 1. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding,uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.
 1. Teneinde de continuïteit van het bestuur van de club te verzekeren zal het bestuur ten gepaste tijde op de algemene vergadering nieuwe kandidaat-bestuursleden voordragen ter goedkeuring.
 2. Deze statuten kunnen alleen veranderd worden door democratische stemming en met de helft van de leden + 1.

Deze statuten werden goedgekeurd na een gezamenlijk overleg van het bestuur en de leden van de fietsclub TGV.-Opstal op 17/02/2019